ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a BVSC-GASTRO Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által működtetett https://sportbisztro.hu/ weboldallal (a továbbiakban : „Weboldal”) kapcsolatban megvalósított adatkezelésekről nyújt tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel és hatálya valamennyi weboldalt látogatóra kiterjed látogatói, érdeklődői vagy vevői, ügyféli, megbízói, megrendelői minőségben.

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);

 - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. Törvény (Ektv.).

 

Jelen Tájékoztató 2022. február 09. napjától kezdve visszavonásig hatályos a Weboldallal kapcsolatban megvalósított adatkezelések vonatkozásában. A Tájékoztató folyamatosan elérhető az alábbi linkről: https://sportbisztro.hu/adatvedelem/letoltes/

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről az Adatkezelő a honlapon közleményt helyez el.

 1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak, meghatározások

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. Az Adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvek

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait.

Az Adatkezelő a GDPR rendeletben foglaltaknak megfelelően a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az adatkezeléssel érintett számára  átláthatóan végzi. A személyes adatok gyűjtése csak egyértelműen meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ezen célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul (önkéntes) vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintett azonosítását csak a szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon végezi, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 1. Az Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

 

Adatkezelő megnevezése:         BVSC-GASTRO Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés:                BVSC-GASTRO Kft.

Cégjegyzékszám:                     Cg: 01-09-297024

Adószám:                                25932463-2-42

Székhely:                                1142 Budapest, Szőnyi út 2.

E-mail:                                    info@sportbisztro.hu

Telefonszám:                           +36/1 321 7507; +36/30 473 7128

Weboldal:                                https://sportbisztro.hu/

 

 1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelések

 

 • Regisztráció során kezelt személyes adatok

A Weboldal szolgáltatásaihoz való hozzáférés és a megrendelések leadásának megkönnyítése érdekében a érintetteknek regisztrálniuk kell a Weboldalon személyes adataik megadásával. Ennek keretében az Adatkezelő az érintettek adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:

 • vezeték és keresztnév,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • lakcím,
 • felhasználó név,
 • jelszó,
 • kontakt személy vezeték és keresztneve ha az eltér a regisztráló nevétől
 • szállítási cím, amennyiben nem egyezik a lakcímmel.

Az adatkezelés célja: az érintettek regisztrálása és azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: az érintett adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonásáig vagy az érintettnek az adat törlése iránti kérelmének teljesítéséig tart.

Az adatkezelés módja: elektronikus úton történik.

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

A regisztráció céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A regisztráció céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában a regisztrált felhasználó, mint érintett a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogait jelen Tájékoztató 6. fejezetében meghatározottak szerint gyakorolhatja.

 • Weboldalon keresztül történő vásárlás céljából kezelt adatok

Az érintettnek a regisztrációt követően lehetősége nyílik a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételére, azaz vásárolhat a Weboldal kínálatában szereplő termékekből. A megvásárolt termékek az érintett által megadott címre házhoz szállításra kerülnek. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:

 • vezeték és keresztnév,
 • lakcím,
 • megrendelt termék,
 • megrendelés azonosítója,
 • szállítási adatok (vezeték- és keresztnév, lakcím, amennyiben az eltér a vásárlás során megadott adatoktól),
 • fizetési mód.

Az adatkezelés célja: az érintett azonosítása, az érintett és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés létrehozása és teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett és az Adatkezelő közötti adásvételi szerződés létrehozása és teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama: az érintett és az Adatkezelő közötti adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges ideig, de legfeljebb a polgári jogi igények elévüléséig (5 év).

Az adatkezelés módja: elektronikus úton történik.

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó, valamint a házhoz szállítást végző munkavállalói.

A vásárlás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vásárlás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában a regisztrált felhasználó, mint érintett a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához valamint az adathordozhatósághoz való jogait jelen Tájékoztató 6. fejezetében meghatározottak szerint gyakorolhatja.

 • A megrendelt termék ellenértékének és a házhozszállítás díjának kifizetése céljából kezelt adatok

A Weboldalon megrendelt termékek ellenértékét és a házhozszállítás díját az érintett a Weboldalon keresztül az OTP Mobil Kft. SimplePay rendszerén keresztül bankkártyával, vagy a kiszállítási címen személyesen készpénzben vagy bankkártyával  egyenlítheti ki.

 

 • OTP Mobil Szolgáltató Kft.

A Weboldalon keresztüli bankkártyás fizetés az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; Cg. 01-09-174466; www.simplepay.hu ) SimplePay elektronikus fizetéseket lebonyolító rendszerén keresztül valósul meg. A SimplePay szolgáltatáson keresztül biztonságosan tud bankkártyával fizetni.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot.

A szolgáltatás díjának Weboldalon keresztül történő megfizetésekor az érintett átirányításra kerül a SimplePay biztonságos fizetést garantáló oldalára. Bankkártyás fizetés esetén az érintett számlavezető bankja által kiadott bankkártya segítségével történik a megrendelt termék ellenértékének és a házhozszállítás díjának kiegyenlítése.

Az Adatkezelő nem kezel az érintett bankkártyájával kapcsolatos adatokat. Az Adatkezelő ebben az esetben csak a SimplePay használatát lehetővé tevő, valamint az Adatkezelő MKB Bank Nyrt.-nél vezetett számláján (kedvezményezett neve: BVSC-GASTRO Kft.; HUF bankszámla száma: 10300002-10683380-49020019) történő jóváírással összefüggésben kezel személyes adatokat az alábbiak szerint:

kezelt személyes adatok köre:

- vezeték és keresztnév,

- megrendelés azonosítója

- a pénzügyi tranzakció azonosítója,

- a bankkártya típusa,

- a megrendelt termék ellenértéke és a házhozszállítás díjának összege,

- a bankkártyával történő fizetés ideje.

 

Adatkezelés célja: az érintett azonosítása, valamint az érintett és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítése. 

Adatkezelés jogalapja: az adásvételi szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

Az adatkezelés módja: elektronikus úton történik.

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, valamint a számlázási, könyvelési feladatokat ellátó munkavállalók és adatfeldolgozó.

Bankkártyás fizetés esetén a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő számlavezető bankjaként az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci út 38; cégjegyzékszám: 01-10-040952; adószám: 10011922-4-44; honlap: https://www.mkb.hu; e-mail: adatvedelem@mkb.hu) férhet hozzá.

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Bankkártyával a Weboldalon keresztül történő fizetés esetén a kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintett a hozzáféréshez való jogát a Tájékoztató 6. fejezetében meghatározottak szerint gyakorolhatja.

Az OTP Mobil Szolgáltató Kft adatkezelésével kapcsolatban a következő elérhetőségen tájékozódhat: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

 • Bankkártyás fizetés személyes átvételkor

Bankkártyás fizetés esetén az érintett a számlavezető bankja által kiadott bankkártya segítségével egyenlítheti ki a megrendelt termék ellenértékét. Ezen esetben az Adatkezelő MKB Bank Nyrt által biztosított bankkártya terminálján keresztül kerül sor a fizetésre. Az Adatkezelő nem kezel az érintett bankkártyájával kapcsolatos adatokat. Az Adatkezelő ebben az esetben csak az MKB Bank Nyrt.-nél vezetett számláján (kedvezményezett neve: BVSC-GASTRO Kft.; HUF bankszámla száma: 10300002-10683380-49020019) történő jóváírással összefüggésben kezel személyes adatokat az alábbiak szerint:

Kezelt személyes adatok köre:

- vezeték és keresztnév,

- megrendelés azonosítója

- a pénzügyi tranzakció azonosítója,

- a bankkártya típusa,

- a megrendelt termék ellenértéke és a házhozszállítás díjának összege,

- a bankkártyával történő fizetés ideje.

 

Adatkezelés célja: az érintett azonosítása, valamint az érintett és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítése. 

Adatkezelés jogalapja: az adásvételi szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

Az adatkezelés módja: elektronikus úton történik.

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, valamint a számlázási, könyvelési feladatokat ellátó munkavállalók és adatfeldolgozó.

Bankkártyás fizetés esetén a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő számlavezető bankjaként az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci út 38; cégjegyzékszám: 01-10-040952; adószám: 10011922-4-44; honlap: https://www.mkb.hu; e-mail: adatvedelem@mkb.hu) férhet hozzá.

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a

Bankkártyás fizetés esetén a kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintett a hozzáféréshez való jogot gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

 • Vásárlással kapcsolatos tájékoztatás céljából kezelt adatok

A Weboldal működéséhez elengedhetetlen az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolattartás. Az érintettnek lehetősége van a megadott Weboldalon keresztül leadni a rendeléseit. Az érintett elektronikus levél formájában kap visszaigazolást a vásárlás tényéről. Az Adatkezelő, illetve – kiszállítás esetén – az Adatkezelő alkalmazásában álló, kiszállítást végző munkavállaló tájékoztatást nyújt az érintettnek a megrendelés teljesítésével kapcsolatban. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:

- vezeték- és keresztnév,

- e-mail cím,

- szállítási cím,

- telefonszám,

- megrendelés azonosítója,

- megrendelt ételek.

 

Adatkezelés célja: az érintett azonosítása, az érintett és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: adásvételi szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéshez szükséges idő, legfeljebb a polgári jogi igények elévülése (5 év).

Az adatkezelés módja: elektronikus úton történik.

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Weboldal használatával kapcsolatos tájékoztatás céljából kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá.

A megrendelés során leadott adatokhoz az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által használt NovoHost éttermi rendszer üzemeltetése kapcsán a NOVOHOST Éttermi Rendszerek Kft. (székhely: 2049 Diósd, Mókus utca 36., adószáma: 12366046-2-13) férhet hozzá.

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vásárlással kapcsolatos tájékoztatás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja, mely jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató 6. fejezete tartalmazza.

 • Számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezelt adatok

A Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelő köteles 8 évig olvasható formában, visszakereshető módon megőrizni a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is. Ennek érdekében a érintett személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:

- vezeték- és keresztnév,

- lakcím,

- megrendelt termék,

- megrendelés azonosítója,

- szállítási adatok (vezeték- és keresztnév, lakcím, amennyiben az eltér a vásárlás során megadott adatoktól),

- fizetési mód,

- megrendelt termék ára és a házhozszállítás díjának összege.

Adatkezelés célja: a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok Számv. tv.-ben meghatározott megőrzésére irányuló kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

Az adatkezelés módja: elektronikus úton történik.

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő számlázási, könyvelési feladatokat ellátó munkavállalói és az adatfeldolgozó.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok Számv. tv.-ben meghatározott megőrzésére irányuló kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, az Adatkezelő által használt NovoHost éttermi rendszer üzemeltetése kapcsán a NOVOHOST Éttermi Rendszerek Kft. (székhely: 2049 Diósd, Mókus utca 36., adószáma: 12366046-2-13), illetve az elektronikus számlázó rendszer üzemeltetése kapcsán a Számlázz.hu weboldalt üzemeltető KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony, utca 7., adószám: 13421739-2-41) férhet hozzá.

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vásárlás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, illetve az adatkezelés korlátozásához való jogait gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató 6. fejezete tartalmazza.

4.6. Panaszkezeléssel kapcsolatban kezelt adatok

Amennyiben a felhasználó/vásárló, mint érintett nem elégedett a megrendelt termékkel, vagy ha esetleg más kifogása merülne fel a termékekkel kapcsolatban, az Adatkezelő – az Fgytv. 17/A-17/C. §-aira tekintettel – lehetőséget biztosít az érintettnek arra, hogy panaszt nyújtson be. Ez esetben az érintett személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Kezelt személyes adatok köre:

-vezeték- és keresztnév,

-lakcím,

-telefonszám,

-e-mail cím,

-a termék adatai (megnevezése, vételára),

-az érintett, mint fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény,

-a hiba megállapítása,

-a kifogás rendezésének módja,

-a jegyzőkönyv felvételének dátuma.

 

Adatkezelés célja: a vásárlói kifogások, panaszok kezelése.

Adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelmi panaszok kezelésével kapcsolatos, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). 

Adatkezelés időtartama: a felvett jegyzőkönyvek tekintetében 5 (öt) év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 (kettő) év, az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében pedig 3 (három) év.

Az adatkezelés módja: elektronikus úton történik.

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, valamint a számlázási, könyvelési feladatokat ellátó munkavállalók.

A panaszok kezelése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, illetve alvállalkozóként Gyárfás Tamás egyéni vállalkozó (székhely: 1048 Budapest, Lakkozó utca 26., adószáma: 69969281-1-41), mint adatfeldolgozó férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A panaszok kezelése céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jogait gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató 6. fejezete tartalmazza.

4.7. Közösségi oldalak

Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint az Instagrammon. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Adatkezelés célja: a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve népszerűsítése.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Az Adatkezelő Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli. A látogatókra a Facebook, valamint az Instagram Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei az irányadók.

 

4.8. Egyéb adatkezelések

A https://sportbisztro.hu/ weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű.

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k a webshop elhagyásakor automatikusan törlődnek.

Az Adatkezelő szerverei a Weboldal mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) az érintettek IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat az Adatkezelő kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a honlap esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az Adatkezelő jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni harmadik szerződő felek számára, különösen a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, Survey Monkey, Google Search Google Tag Manager, Google Adwords, Visual Website Optimizer.

 1. Adatbiztonság

 

Az adatok megismerésére az Adatkezelő és az esetleges további adatkezelők, adatfeldolgozók munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 • Szervezési intézkedések

Az Adatkezelő az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az Adatkezelő informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

 • Technikai intézkedések

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett vagy használt épületeket, azok helyiségeit és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat különböző védelmi rendszerekkel védi (pl. riasztó, kamerák, tűzvédelmi rendszerek stb.). Az Adatkezelő az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön tárolja. Az Adatkezelő szervere a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelő jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védi. Az Adatkezelő tűzfalas védelemmel és vírusvédelemmel védi a belső hálózatát a külső támadásoktól. Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

 • Adatvédelmi incidens

 

Az Adatkezelő a jogszabályoknak megfelelően bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, kivéve ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.

 1. Az érintettet megillető jogosultságok

Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulását visszavonhatja, továbbá élhet adatai hordozásának lehetőségével.

6.1 A hozzájárulás visszavonása

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintett jogosult arra, hogy bármikor, indokolás nélkül visszavonja hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását az érintett a következő módokon teheti meg:

 - weboldalon keresztüli regisztráció esetén: a „Személyes adatok törlése” gombra kattintással, vagy

- az Adatkezelő elérhetőségeire küldött e-mailben.

 

6.2. Hozzáféréshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy – az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében az érintett az alábbiakról kap tájékoztatást:

- személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, azt az Adatkezelő kezeli-e;

- az adatkezelés célja, jogalapja;

- a kezelt személyes adatok köre;

- kezelt személyes adatok továbbítása esetén azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

- a személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;

- az érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetése; ;

- az adatforrásokra vonatkozó információ,

- az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

 

Az érintett kérheti továbbá az Adatkezelőtől az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Erre lehetősége van az az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott kérelme alapján. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (Microsoft Excel), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre.

 

6.3 Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett– az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan, helytelen személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére, az Adatkezelő kérheti ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

 

A Weboldalon történő regisztráció és a vásárlás során megadott személyes adatok helyesbítését az érintett is elvégezheti a „Személyes adatok módosítása” gomb segítségével. A változtatásokat a „Mentés” gombra kattintással erősítheti meg.

 

6.4. Törléshez való jog

 

Az érintett– az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

- a továbbiakban már nincs szükség az adott adatokra,

- az adatkezelés és célja megszűnt,

- aggodalma merül fel az adatai kezelésének jogszerűsége tekintetében.

 

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisíti. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat. A Weboldalon regisztrált felhasználók, mint érintettek a profiljukat a „Személyes adatok törlése” gombra történő kattintással is törölhetik.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja a érintetteket arról, hogy törlés nem kezdeményezhető olyan adatkezelések vonatkozásában, amelyeket az Adatkezelő a rá irányadó törvényi kötelezettségei teljesítése érdekében végez.

 

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett -  az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

- aggodalma merül fel az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;

- a továbbiakban már nincs szükség az adott adatokra, de az érintett írásbeli nyilatkozatban igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

 

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

- az érintett hozzájárulása alapján;

- jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;

- más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;

- fontos közérdek.

 

A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

6.6. Az adathordozhatóság joga

 

Az érintett– az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, érintettre vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, érintett által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett kérheti azt is, hogy az Adatkezelő egy az érintett által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsa a személyes adatait. E jogosultság kizárólag az érintett által rendelkezésre bocsátott, hozzájárulás vagy szerződéses jogalap alapján kezelt személyes adatokra korlátozódik (regisztráció, vásárlás, szállítás stb.). Az érintettnek erre lehetősége van az  Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott kérelme alapján. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok Adtakezelő rendszereiből való törlésével. Emellett érintett az adatok hordozását követően is jogosult a Weboldal használatára.

 

6.6. Az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelemmel kapcsolatos eljárás

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 2 (kettő) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Amennyiben a kérelem nyomán az Adatkezelő nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, vagy élhet a bírósági jogorvoslat lehetőségével.

 

Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az érintett által megjelölt formában nyújtja. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja őt e címzettekről. A kérelem teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra jogosult kívánja jogait gyakorolni. Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy az érintett személyesen is megjelenjen az Adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

 

 1. Adatfeldolgozók

 

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók megnevezését és adatait jelen Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Adatkezelő fenntartja a jogát további adatfeldolgozók igénybevételére, melyek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az érintett személyes adatait, illetve ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőség is igénybe vehető.

 

 • Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál

 

Amennyiben az érintett kifogásolja az Adatkezelő tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

- Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

- Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

- Telefon: +36-1-391-1400.

-E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

- Honlap: http://www.naih.hu

- Online ügyindítás: http://wwwnaih.hu/online-uegyinditas.html

 

 • Bíróság előtti jogérvényesítés

 

A hatósági jogorvoslat mellett a érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

 

Budapest, 2022. február 09.

 

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet

 

Adatfeldolgozók megnevezése és adatai

 

 

 1. Cégnév: Gyárfás Tamás egyéni vállalkozó

Székhely:                    1048 Budapest, Lakkozó utca 26.

Nyilvántartási szám:    53948001

Adószám:                    69969281-1-41

Tevékenység:              a https://sportbisztro.hu/ weboldal üzemeltetése, fejlesztése, marketing tevékenység ellátása, közösségi médiával kapcsolatos feladatok ellátása

 

 

 1. Cégnév: NASTRON Info Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés:    NASTRON Info Kft.

Székhely:                    1112 Budapest, Budaörsi út 150/b I. em. 1.  

Cégjegyzékszám:         01-09-908104

Adószám:                    14530775-2-43

Tevékenység:              tárhelyszolgáltatás

 

 

 1. Cégnév: NOVOHOST Éttermi Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság        

Székhely:                    2049 Diósd, Mókus utca 36.

Cégjegyzékszám:         13-09-106556

Adószám:                    12366046-2-13

Tevékenység:               az Adatkezelő által használt NovoHost éttermi rendszer üzemeltetője, fejlesztője és karbantartója

 

 

 1. Cégnév: hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

                                   Társaság         

Székhely:                    1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám:         01-09-303201

Adószám:                    13421739-2-41

Tevékenység:               az Adatkezelő által használt Számlázz.hu weboldal üzemeltetője, fejlesztője és karbantartója