ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2022.02.09. napjától

 1. BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a https://sportbisztro.hu/ oldalon keresztül nyújtott étel házhozszállítási szolgáltatásokat igénybe vevő, illetve a Weboldalt a szolgáltatások igénybevétele nélkül használó Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre (szolgáltatás igénybevételére) vonatkozik, amelyre vonatkozóan a szerződés a Weboldalon keresztül kerül megkötésre (a továbbiakban: „Szerződés”). A Weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: „Szolgáltató”) valamint a Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) között létrejövő Szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 • A Weboldal üzemeltetőjének ( a továbbiakban: Szolgáltató) adatai

Jogi személy neve:

BVSC-GASTRO Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1142 Budapest, Szőnyi út 2.

Elektronikus levelezési cím:

info@sportbisztro.hu 

Képviselő neve:

Romanovics Orsolya ügyvezető

Jogi személyjegyzékszám:

Cg.01-09-297024 

Bejegyző Bíróság Neve:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

25932463-2-42

Közösségi adószám:

HU25932463

Európai Egyedi Azonosító:

HUOCCSZ. 01-09-297024

Számlavezető pénzintézet:

MKB Bank Zrt.

Számlaszám:

10300002-10683380-49020019

IBAN szám:

HU

Tárhely-szolgáltató adatai:

NASTRON Info Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 150/b I. em. 1.)

 

Adatkezelési tájékoztató:

https://www.nastron.com/

 

https://sportbisztro.hu/adatvedelem/

 

 

 • Segítségnyújtás

A Szolgáltató a megrendelés során felmerülő technikai információkat és a szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos, valamint a fizetéssel kapcsolatos kérdéseket illetően készséggel áll a Felhasználók rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 

e-mail cím: info@sportbisztro.hu 

rendelés leadására szolgáló e-mail cím: rendeles@sportbisztro.hu

telefonszám: +36/1 321 7507; +36/30 473 7128

 

 • Műszaki üzemeltető

 

Vállalkozó neve:          Gyárfás Tamás egyéni vállalkozó

Székhelye:                   1048 Budapest, Lakkozó u. 26.

Nyilvántartási száma:   53948001

Adószáma:                   69969281-1-41

 

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Amennyiben a Felhasználó belép a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalra, megismeri annak tartalmát, a jelen ÁSZF tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megismerésére, a szolgáltatás igénybevételére. A feltételek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Szolgáltató által Magyarországon belül, a Weboldalon feltüntetett kiszállítási területen ( Budapest XIII., XIV. és a XV. kerületek)  nyújtott szolgáltatásokra.

Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult megváltoztatni, módosítani. A módosítás a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már visszaigazolt megrendeléseket nem érintik.

 • A Szolgáltatás célja

A Szolgáltató a Weboldalán online ételrendelést és házhozszállítást nyújt természetes és jogi személyeknek egyaránt.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során figyelembe veszi és feladatának tartja, hogy a Felhasználóit naprakész, pontos információkkal lássa el és a Felhasználóit a szakma szabályainak megfelelően, a legmagasabb színvonalon szolgálja ki.

A Szolgáltató a következő szolgáltatásokat nyújtja:

-  ebédmenü házhozszállítás,

-  étlapról kiválasztott meleg étel házhozszállítás.

 • Felhasználási feltételek

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával jogosult a honlapon elérhető online szolgáltatás (online rendelés) használatára. A Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF elfogadásával szerződés jön létre, az ÁSZF a szerződés részét képezi.

A szolgáltatás Weboldalon keresztül történő megrendelése távollévők között kötött szerződésnek minősül, tehát olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Az ÁSZF írásba foglalt magyar nyelvű szerződésnek minősül. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó.

Felhasználó („Felhasználó”) személye

2.2.1    Természetes személy

Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes személy. Korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú Felhasználó esetén a szolgáltatás igénybevételéhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Abban az esetben, ha a Felhasználó nyilatkozata ellenére a valóságban mégsem töltötte be a 18. életévét, a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Cselekvőképtelen személy (14. év alatti) a Szolgáltatást nem veheti igénybe.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében amennyiben természetes személy és a Szolgálató között jön létre a Szerződés, úgy a természetes személy fogyasztónak minősül. A szolgáltatás jellegére tekintettel azonban (romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék házhoz szállítása) a természetes személy fogyasztót a szolgáltatás igénybevétele (vagyis a étel vagy menü házhozszállításának megrendelése) esetén nem illeti az elállás/felmondás joga.

2.2.2    Jogi személy

Felhasználó lehet bármely jogi személy. A jogi személy nevében kizárólag a cégjegyzékbe bejegyzett törvényes képviselője járhat el. Jogi személy esetében a Felhasználó nem minősül fogyasztónak, így nem vonatkozik rá a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályai, ennek megfelelően a jogi személyt nem illetik meg a fogyasztókra vonatkozó jogok.

2.2.3. Felhasználóra vonatkozó rendelkezések

A Weboldalon keresztül történő szolgáltatás igénybevétele feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és felhasználási feltételeinek, korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetlegesen felmerülő hibákra. Szolgáltatót nem terheli tehát felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, amely akadályozza a honlap működését.

A szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadóak. A Szolgáltatással összefüggő adatkezelésre a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával és beleegyezésével kerül sor. A Weboldalon keresztül történő szolgáltatás igénybevétele (online rendelés) során az Adatkezelési tájékoztató elfogadása kifejezett hozzájárulásnak minősül.

 • A Szolgáltatás díja

A Szolgálatás díja forintban (HUF pénznemben) fizetendő bruttó ár, amely a Szolgáltató által kerül meghatározásra. A Szolgáltató árai elérhetők a weboldalon, míg a házhozszállítás egyszeri fix költsége automatikusan a kosárban kerül hozzáadásra a Felhasználó rendeléséhez az online rendelés leadása előtt. A Felhasználó így a rendelése elküldése előtt mérlegelheti, hogy a házhozszállítás költségét vállalja-e. A Felhasználót egyéb költség nem terheli a Szolgáltatás igénybevétele során. A Felhasználónak ÁFA-s számla igényét előre jeleznie kell a Szolgáltató felé, utólag  ÁFA-s számla kiállítására nincs lehetőség.

A Weboldalon igénybe vett szolgáltatás árának változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy mindig az aktuálisan érvényes ár az irányadó, az esetleges módosítás csak a Szolgáltató Weboldalán való megjelenéssel együtt lép hatályba. Az ár esetleges módosítása a már megrendelt szolgáltatás árát nem befolyásolja.

 • Felelősség

Felhasználó a Weboldalt kizárólag saját felelősségére és kockázatára használja, és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, tudomásul veszi és elfogadja, hogy jogellenes tevékenysége esetében a Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Weboldal használata során köteles a nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe venni. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának jogi szabályozása szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

Amennyiben Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató ügyfélszolgálatának az e-mail címére, az info@sportbisztro.hu e-mail címre. Ha a Szolgáltató eljárása során a bejelentést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése esetén bármikor kezdeményezheti a Felhasználó megrendelésének törlését az alábbi esetekben:

 • amennyiben a Felhasználóról bebizonyosodik, hogy más személy nevében igényli a szolgáltatást, fiktív megrendelést kezdeményez vagy hajt végre nem létező személyek nevében, bármilyen módon visszaél mások adataival;
 • bármely formában valótlan információkat vagy adatokat ad meg vagy terjeszt a Weboldalról, a Szolgáltatóról, illetve egyéb ilyen magatartást folytat;
 • bármely egyéb módon a Szolgáltató, a közösség, a többi Felhasználó vagy a Weboldal működését, integritását, jó hírét, üzleti érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

 

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött Szerződés megszűnik, ha a Szolgáltató - az ÁSZF rendelkezéseinek súlyos megsértése miatt, egyéb indokolt esetben vagy a Felhasználó kezdeményezésére - törli a Felhasználót.

 

 1. A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele

 

 • Érdeklődés a Szolgáltatás iránt online felületen

A Weboldal tartalma elérhető minden Felhasználó számára, regisztrálni nem szükséges. Egyes szolgáltatások (online rendelés) Weboldalon keresztül történő igénybevételekor személyes adatok megadása (regisztráció), a hatályban lévő ÁSZF elfogadása és az Adatkezelési Tájékoztató megismerése és elfogadása szükséges.

 • Érdeklődés a Szolgáltatás iránt e-mailen keresztül

A Felhasználó a Szolgáltató e-mail címére, a rendeles@sportbisztro.hu címre eljuttatja érdeklődését. A Szolgáltató e-mail útján írásos árajánlatot ad, amennyiben azt a Felhasználó igényli. A Felhasználó általi elfogadással az ajánlathoz a felek kötve vannak. A visszaigazoló e-mailben a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató hatályos szövegét a weboldalon megismerheti. Az ajánlat elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató teljes tartalmát megismerte.

 • Érdeklődés a Szolgáltatás iránt telefonon keresztül

A Felhasználó a Szolgáltató által a Weboldalon megadott telefonszámokon (+36/1 321 7507; +36/30 473 7128) érdeklődhet a szolgáltatás iránt. A Szolgáltató telefonon tájékoztatja a Felhasználót az igénybe vehető szolgáltatásokról és annak árairól. A Felhasználó általi elfogadással az ajánlathoz a felek kötve vannak. A telefonos érdeklődés során a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató hatályos szövegét a weboldalon megismerheti. A megrendelés telefonon keresztül történő leadásával a Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF és a Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadja.

 • Regisztráció

A Weboldalon keresztül történő online rendelés igénybevételéhez a Felhasználónak regisztrálnia szükséges a Belépés/Regisztráció fül alatt.

A regisztráció során a Felhasználónak a következő adatokat szükséges megadnia felhasználói fiókja létrehozásához:

-név,

-lakcím,

-e-mail cím,

-telefonszám,

-felhasználó név,

-jelszó,

-szállítási cím, amennyiben az nem azonos a lakcímmel,

-kontakt személy neve és telefonszáma, amennyiben nem azonos a regisztráló személlyel.

 

A sikeres regisztrációt követően létrehozásra kerül a felhasználói fiók, melybe belépve a Szolgáltatás a Weboldalon keresztül is igénybe vehető. A Felhasználó az általa létrehozott felhasználói fiókban nyomon követheti rendelését, valamint megtekintheti korábbi rendeléseit is.

 • A Szolgáltatás megrendelése

A megrendelés folyamatát lásd a jelen ÁSZF 4.1. pontjában.

A Felhasználó a  „Megrendelés elküldése” gombbal az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával  és az ÁSZF elérhetőségének megjelenítését követően, annak elfogadásával tudja elküldeni. Amennyiben az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztatót nem fogadja el a Felhasználó, és úgy próbálja elküldeni a megrendelését, úgy figyelmeztető szöveg jelenik meg részére, hogy a fenti dokumentumok elfogadása kötelező. A Felhasználó az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót meg tudja jeleníteni és le tudja menteni saját eszközére.

A Felhasználó megrendelését telefonon vagy e-mailben is megküldheti a Szolgáltató részére a Weboldalon megadott elérhetőségeken keresztül. A Szolgáltató a számára e-mailen megküldött megrendelések beérkezését pár percen belül e-mailben visszaigazolja a Felhasználó részére.

3.6. Az adatok megváltozásának bejelentése , naprakészen tartása

Az adatok megváltozását a Felhasználó köteles közölni a Szolgáltatóval a Weboldalon keresztül a felhasználói fiókhoz tartozó adatok módosításával.

A Felhasználónak a megrendelés elküldéséig lehetősége van az adatait megváltoztatni, illetve a megrendelt szolgáltatást módosítani. A megrendelést követően a az adatbeviteli hibák, adatváltozások, illetve a megrendelt szolgáltatás megváltoztatását telefonon kérheti a Szolgáltatótól. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hibás adatbevitelből vagy pontatlanul megadott adatokból eredő minden kár és költség őt terheli. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

Felhasználó kizárólag saját adatait adhatja meg a megrendelés során Amennyiben Felhasználó harmadik személy adatait használja fel, az ebből eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. Lásd jelen ÁSZF 2.4 pont.

 1. A Szolgáltatás megrendelésének menete, a szolgáltatás igénybevétele

 

 • Megrendelés

A Felhasználó a Weboldalon az Online rendelés menüpont alatt választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. Az egyes termékek árai a termék elnevezése alatt találhatók. A szállítási költség a kosárban kerül automatikus hozzáadásra a megrendelt termék árához.

A termékek és azok allergéntartalma a Weboldalon megismerhetők. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást és annak árait megváltoztassa.

 • A megrendelés menete

Online rendelés->Kívánt termékkategória kiválasztása-> Kívánt termék kiválasztása a Kosárba teszem gombra kattintva ->  Adatkezelés és ÁSZF elfogadása-> Tovább a pénztárhoz gombra kattintva a fizetés módjának kiválasztása ->  Megrendelés elküldése-> visszaigazoló e-mail, rendelés visszaigazolása-> megrendelés teljesítése/kiszállítása-> szolgáltatás kifizetése

 • A Felhasználó kiválasztja az adott szolgáltatást azzal, hogy az adott szolgáltatásra kattint és tájékozódik a szolgálatás részleteiről, annak díjáról. Egyszerre több szolgáltatás is választható.
 • A Kosárba teszem gombra kattintva a termék a kosárba helyezésre kerül.
 • Tovább a pénztárhoz gombra kattintva van lehetőség a rendelés véglegesítésére, a számlázási és szállítási adatok kitöltésére ( a szükséges adatok megadásával) – Adatkezelés (Vezetéknév/Keresztnév/Kerület/Telefonszám/Cím/e-mail cím megadása kötelező a Szolgáltatás megrendelésének teljesítése céljából). A rendeléshez kapcsolódó megjegyzések megadása nem kötelező, de megkönnyíti a Felhasználó igényének megfelelő szolgáltatás nyújtását. Lehetőség van továbbá a fizetési mód kiválasztására, valamint kedvezményes kupon érvényesítésére is.
 • A „Megrendelés elküldése” gomb aktiválásával a szolgáltatást megrendelheti. A Felhasználó a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ajánlatát megtettnek kell tekinteni és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti automatikus, késedelem nélküli visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.
 • A „Megrendelés elküldése” gomb kizárólag akkor aktiválódik, ha a Felhasználó az ÁSZF-et megjelenítette és az Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadta. Amennyiben mégsem fogadta el, úgy figyelmeztető üzenetet fog kapni a Weboldalon.
 • A Megrendelő adatai és az általa választott Szolgáltatás beérkezik a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató azt visszaigazolja.
 • A Szolgáltató az adott szolgáltatásról számlát állít ki a megadott számlázási címre.
 • A Szolgáltatás igénybevételére, azaz étel átvételére kizárólag a számla rendezése után van lehetőség
 • A Felhasználó a megrendelés elküldése előtt módosíthatja az adatait. Amennyiben a megrendelést követően változik bármely adata, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a jelen ÁSZF 1.2 pontjában meghatározott telefonszámok bármelyikén.

4.4 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött rendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Felhasználó részére, mely tartalmazza a megrendelés pontos leírását és a szolgáltatásért fizetendő összeget, továbbá a számlázási adatokat. Amennyiben a Szolgáltató nem fogadja el a Felhasználó ajánlatát, az ajánlat megszűnik, a szerződés nem jön létre. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha Szolgáltatótól késedelem nélkül, de legkésőbb 1 órán belül nem kapja meg az általa elküldött megrendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

4.5. Szállítási feltételek

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket a Felhasználó által megadott szállítási címre, saját eszközével és munkavállalói útján szállítja ki mindennap 11:30 – 22:00 óra között.

4.6. A szolgáltatás díjának megfizetése

A Szolgáltató a kiválasztott Szolgáltatás díjáról számlát állít ki. A számlán szereplő összeget a Felhasználó a megrendelt termék kiszállításakor köteles teljesíteni készpénzben vagy bankkártyás fizetés útján. A fizetés módját megrendelés leadásakor a Felhasználó kiválaszthatja.

A Szolgáltató részére az MKB Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos kártyaelfogadó rendszere által.

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó a Szolgáltatás díját előre, a Weboldalon keresztül is megfizethesse. A Weboldalon keresztül online bankkártyával történő fizetés az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária Krt. 17-19.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-174466; www.simplepay.hu ) által üzemeltetett elektronikus fizetéseket lebonyolító SimplePay rendszerén keresztül valósul meg.

A Felhasználó bankkártya adatai a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A Szolgáltatás díjának Weboldalon keresztül történő megfizetésekor a Felhasználó átirányításra kerül a SimplePay biztonságos fizetést garantáló oldalára. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Szolgáltató Weboldala tájékoztatja a Felhasználót.

A Felhasználó kizárólag a Szolgáltatás díjának megfizetését követően jogosult a szolgáltatás igénybevételére.

A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, és amely visszaigazolással érvényes és hatályos szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Szolgáltató a szolgáltatást mindaddig jogosult visszatartani, amíg a szolgáltatás ellenértéke maradéktalanul megérkezik.

4.7. A számla kiállítása

A számla a Felhasználó által megadott címre kerül kiállításra a Szolgáltató által. A számlakészítéshez megadott adatokat a Szolgáltató harmadik fél részére nem adja tovább, és azt megőrzi a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig.

 1. Rendeléstől való elállás joga

A Felhasználó, amennyiben a megrendelt és általa előre kifizetett Szolgáltatás igénybevételétől el kíván állni, azt a kiszállítás megkezdéséig kizárólag telefonon teheti meg a Szolgáltatónál az ÁSZF 1.2 pontjában szereplő telefonszámokon.

A Szolgáltató a szolgáltatási díjat a Felhasználó részére legkésőbb 8 napon belül visszatéríti a Felhasználó által a díj megfizetése során alkalmazott és választott fizetési módon, illetve amennyiben abba a Felhasználó beleegyezik a Szolgáltató más visszafizetési módot is alkalmazhat feltéve, hogy ezen visszatérítési mód alkalmazásából Szolgáltatót semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben a Felhasználó nem mondja le időben a Szolgáltatást és a Szolgáltató a terméket leszállítja az adott címre, azonban annak átvételét a Felhasználó megtagadja, a Szolgáltatás ellenértékét nem fizeti meg, úgy e tényt és a Felhasználó adatait a kiszállítást végző munkavállaló jogosult rögzíteni. A Szolgáltató a Felhasználó ismételt vagy újabb megrendeléseit az elmaradt Szolgáltatási díj megfizetéséig jogosult megtagadni, avagy újabb Szolgáltatások nyújtását az elmaradt díj megfizetéséhez kötni.

 1. Elállási jog természetes személy, mint fogyasztó esetében

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki szolgáltatást igénybe vesz, az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, mint természetes személy fogyasztót, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján nem gyakorolhatja indokolás nélküli elállási jogát, illetve indokolás nélküli felmondási jogát.

 1. Szavatosság

A Szolgáltató termékei élelmiszernek minősülnek, melynek csomagolásán feltüntetésre kerül a minőség megőrzési idő és a fogyaszthatósági idő.

A Szolgáltató felé a Szolgáltatással kapcsolatban közölt panaszok figyelembe vételének feltétele, hogy a Felhasználó igazolni tudja a termék megfelelő tárolását.

A minőség megőrzési időn túl minőségi kifogásokat nem fogad el a Szolgáltató. A fogyaszthatósági időn túl a termék fogyasztásra alkalmatlan, ezért amennyiben azt a Felhasználó elfogyasztja, panasszal a Szolgáltató felé nem élhet.

Valamennyi terméket folyamatosan hűtőben kell tárolni, és a melegételt csak a fogyasztás előtt lehet felmelegíteni, és azt nyomban el kell fogyasztani. Ismételt felmelegítés esetén a Szolgáltató felelősséget nem vállal a termék minőségéért és fogyaszthatóságért.

 1. Kártérítési igény hibás teljesítés esetén

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben (ÁSZF és/vagy egyedileg megtárgyalt szerződés) vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. A Szolgáltató köteles megtéríteni a Felhasználónak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítését kimenti.

A Szolgáltató a kártérítés mértékét az adott szolgáltatás díjának erejéig korlátozza.

 1. Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

 

 • Panaszkezelés rendje

Szolgáltató célja, hogy a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Ettől eltérő teljesítés esetén a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait Felhasználó a Szolgáltató e-mail címére, az info@sportbisztro.hu címre terjesztheti elő.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató annak beérkezését követően 30 napon belül köteles érdemben írásban megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó panaszát elutasítja, az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót. Szolgáltató a panaszt elutasító álláspontját indokolni köteles. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Szolgáltató öt évig megőrzi és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

A Szolgáltató és a Felhasználó törekednek arra, hogy esetleges vitás ügyeiket békés úton rendezzék.

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre a Felhasználó számára:

10.2.1. Fogyasztóvédelmi Hatóság

 

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

10.2.2. Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése

A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a termékek (ételek) minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a Békéltető Testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége, a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

10.2.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Polgári Perrendtartásról szóló  2016. évi CXXX. törvény rendelkezései, valamint  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

 

10.2.4. Online vitarendezési platform

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot, így lehetősége nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáit ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.  A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében (ide kattintva), ezt követően Fogyasztó a bejelentkezés után megnyíló felületen nyújthatja be panaszát az online honlapon keresztül.

 

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 1. Záró rendelkezések

 

 • Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket – a Felhasználóknak a Weboldal információs felületén történő előzetes tájékoztatása mellett - egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépés időpontját követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, a Szolgáltató azokat a módosítást követően leadott rendelések vonatkozásában alkalmazza.

 • Érvényesség

Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése részben vagy egészben érvényét veszti, a rendelkezés érvénytelensége az egész ÁSZF érvényességét nem érinti, a szerződés illetve annak többi része változatlan tartalommal továbbra is kötelezően érvényben marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. február 09. napja

Jelenleg hatályos ÁSZF letölthető változata itt érhető el:  https://sportbisztro.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek